Politica Cunescu, Balaciu & Asociatii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Scopul prezentei politici  

În contextul noilor reglementări prevăzute în materia datelor cu caracter personal - Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor - RGPD) ale cărui prevederi vor fi direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv în România, începând cu data de 25 mai 2018,

„CUNESCU, BALACIU & ASOCIAŢII” (“CBA”) societate civilă de avocaţi în cadrul Baroului Bucureşti, având punct de lucru profesional în Bucureşti, Calea Şerban Vodă nr. 133, CENTER BUSINESS PARK Clădirea B, etaj 1, sector 4, în calitate de operator, dorim să vă informăm asupra politicii noastre privind protecţia datelor cu caracter personal.

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal  

Scopul prezentei politici  

În contextul noilor reglementări prevăzute în materia datelor cu caracter personal - Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor - RGPD) ale cărui prevederi vor fi direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv în România, începând cu data de 25 mai 2018,  

CUNESCU, BALACIU & ASOCIAŢII” (“CBA”) societate civilă de avocaţi în cadrul Baroului Bucureşti, având punct de lucru profesional în Bucureşti, Calea Şerban Vodă nr. 133, CENTER BUSINESS PARK Clădirea B, etaj 1, sector 4, în calitate de operator, dorim să vă informăm asupra politicii noastre privind protecţia datelor cu caracter personal.  

In desfășurarea activității specifice, CBA în calitate de operator, colectează şi prelucrează date cu caracter personal, iar politica CBA este preocuparea permanentă de a asigura prin măsuri continue organizatorice şi tehnice respectarea principiilor generale legale, astfel încât datele cu caracter personal să fie prelucrate în mod legal, echitabil și transparent; pentru scopuri determinate, explicite și legitime; să fie adecvate, relevante și neexcesive; să fie exacte și actualizate; să fie păstrate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară prelucrării pentru scopul identificat; să fie prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora, respectiv protejarea tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale. 
 

Prezenta politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, aduce la cunoştinţa tuturor şi oricărora dintre persoanele vizateclienţilor CBA, colaboratorilor din cadrul structurii CBA şi celor cu care conlucrează CBA din cadrul profesiei de avocat, partenerilor contractuali de business, salariaţilor, potenţialilor salariaţi sau colaboratori, dar şi celorlalte persoane care contactează CBA în orice modalitate în scopul de a beneficia de serviciile juridice ale CBA sau de a colabora în cadrul organizării şi funcţionării activităţii noastre, precum şi reprezentanţilor (legali, convenţionali, persoane de contact, salariaţi sau colaboratori ai acestora, după caz) - categoriile de date cu caracter personal care se colectează, modalitatea şi scopurile de colectare şi prelucrare a datelor cu caracter personal, durata prelucrării, precum şi drepturile şi modalitatea în care aceste drepturi pot fi exercitate şi situaţiile în care transferăm date cu caracter personal.  

Termeni şi condiţii ale prezentei politici  

Pentru informarea corectă a persoanelor vizate subliniem că termenii principali utilizaţi în prezenta politică au următorul înţeles 

Datele cu caracter personal sunt acele orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;  

Categoriile speciale de date cu caracter personal: sunt acele orice informații privind originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă, convingerile filozofice, apartenența la sindicate, date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice. 

Operator de date cu caracter personal este oricare persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern; 

Persoană împuternicită de operator este orice persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului. 

 

Destinatar este orice persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării; 

Parte terță este o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal; 

 

Consimțământ (al persoanei vizate) este orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate. 

Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal  

În desfăşurarea activitaţii specifice, respectiv în cadrul raportului juridic specific pe care Dvs. (persoana vizată) îl aveţi cu CBA (operator), temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi: 

 • prelucrare este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract; 

 • prelucrare este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale; 

 • prelucrare este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice; 

 • prelucrare este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul; 

 • prelucrare este necesară în scopul intereselor legitime ale operatorului sau ale unui ţerţ, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate; 

 • consimțământul persoanei vizate; 

  În desfăşurarea activităților specifice (procedurile litigioase propriu-zise, dar și asistența juridică pre-litigioasă sau consultanța juridică acordată în legătură cu categoriile speciale de date sau date referitoare la condamnări speciale și infracțiuni ale persoanelor vizate), poate surveni prelucrarea de către CBA de categorii speciale de date sau date referitoare la condamnări speciale și infracțiuni ale persoanelor vizate, care suplimentar temeiului juridic general, necesită întrunirea unei condiţii suplimentare:  

 • prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță (pentru categorii speciale de date); 

 • autorizarea legală (este acordată avocatului prin legislația procesual penală și cea care guvernează profesia de avocat - pentru prelucrările de date referitoare la condamnări penale și infracțiuni).  

 
 

Categoriile de date, scopurile şi temeiurile specifice, durata prelucrării de către CBA în organizarea şi desfăşurarea activităţii sale specifice  
 

Prelucrăm datele personale ale Dvs. – în calitatea Dvs. de client al CBA / potenţial client a CBA / reprezentant legal, convenţional sau persoană de contact (salariat sau colaborator) al unui client sau potenţial client al CBA - cuprinse în contractul încheiat cu CBA: e.g. numele și prenumele, domiciliul și codul numeric personal, adresă de corespondenţă, adresa e-mail, nr. telefon/fax, poziţia/funcţia (pentru reprezentantul clientului sau potenţialului client), sau orice alte date furnizate către CBA fie în mod direct, fie de clientul pe care îl reprezentaţi, pentru: 

 • pregatirea şi realizarea serviciilor juridice solicitate;  

 • executarea contractului încheiat cu CBA, inclusiv realizarea activităților efectuate de CBA în interesul Dvs. sau al clientului pe care îl reprezentaţi în baza acestui contract care stabileşte mandatul CBA; 

 • redactarea înscrisurilor în numele dumneavoastră sau al clientului pe care îl reprezentaţi, potrivit mandatului încredințat; 

 • înaintarea către instanțe și alte instituții, autorități, organizații și persoane fizice sau juridice, din România și din alte țări, în calitate de reprezentant convențional sau apărător a cererilor și altor înscrisuri necesare executării mandatului încredințat.  
   

 • Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor profesionale avocațiale. 

 • Temeiul prelucării fiind contractul încheiat cu CBA – în cazul clienţilor/potenţialilor clienţi ai CBA.  

 • Temeiul prelucrării fiind interesul legitim al CBA în acordarea de servicii specifice obiectului său de activitate şi în gestionarea relaţiilor profesionale cu clienţii CBA – în cazul reprezentanţilor legali, convenţionali sau persoanelor de contact (salariat sau colaborator) ai clienţilor /potenţialilor clienţi ai CBA  

Prelucrăm datele personale ale Dvs. – în calitatea Dvs. de client al CBA / potenţial client a CBA / reprezentant legal, convenţional sau persoană de contact (salariat sau colaborator) al unui client sau potenţial client al CBA - cuprinse în contractul încheiat cu CBA: e.g. numele și prenumele, domiciliul și codul numeric personal, adresă de corespondenţă, adresa e-mail, nr. telefon/fax, poziţia/funcţia (pentru reprezentantul clientului sau potenţialului client), sau orice alte date furnizate către CBA fie în mod direct, fie de clientul pe care îl reprezentaţi, pentru: 

 • îndeplinirea obligațiilor instituite de lege în sarcina avocaților;  

 • îndeplinirea obligației noastre profesionale de ținere a evidenței contractelor încheiate de forma de exercitate a profesiei de avocat; 

 • îndeplinirea obligațiilor fiscale legate de plata onorariului 
   

 • Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor profesionale avocațiale. 

 • Temeiul prelucării fiind obligaţia legală – atât în cazul clienţilor/potenţialilor clienţi ai CBA, cât şi în cazul reprezentanţilor legali, convenţionali sau persoanelor de contact (salariat sau colaborator) ai clienţilor /potenţialilor clienţi ai CBA  

 
 

Prelucrăm datele personale ale Dvs. – în calitatea Dvs. de client al CBA / potenţial client a CBA / reprezentant legal, convenţional sau persoană de contact (salariat sau colaborator) al unui client sau potenţial client al CBA - e.g. numele și prenumele, domiciliul și codul numeric personal, adresă de corespondenţă, adresa e-mail, nr. telefon/fax, poziţia/funcţia (pentru reprezentantul clientului sau potenţialului client), sau orice alte date furnizate către CBA fie în mod direct, fie de clientul pe care îl reprezentaţi, pentru: 

 • comunicarea cu Dvs. atât pentru sau în legătură cu solicitarea Dvs. 

 • Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor profesionale avocațiale. 

 • Temeiul prelucării fiind contractul încheiat cu CBA – în cazul clienţilor/potenţialilor clienţi ai CBA.  

 • Temeiul prelucrării fiind interesul legitim al CBA în acordarea de servicii specifice obiectului său de activitate şi în gestionarea relaţiilor profesionale – în cazul reprezentanţilor legali, convenţionali sau persoanelor de contact (salariat sau colaborator) ai clienţilor /potenţialilor clienţi ai CBA  

 • comunicarea cu Dvs. pentru orice alte aspecte relevante informări cu tematică juridică (e.g newsletter, informatii juridice actualizate, noutati legislative, cursuri, conferinte, seminarii), în măsura în care vă exprimaţi acordul Dvs. pentru a rămâne în contact conform preferinţelor Dvs. expres detaliate prin completarea formularului (link). 

subliniind aici şi faptul că, în orice moment ulterior, vă veţi putea exprima noile preferinţe sau înceta comunicarea, prin simpla accesare a opţiunii dezabonez din comunicările primite din partea CBA. 

 • Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor profesionale avocațiale, în măsura în care nu au fost exprimate de către Dvs. noile preferinţe sau solicitarea de a înceta comunicare. 

 • Temeiul prelucrării fiind exprimarea de către Dvs. a consimţământului privind comunicarea cu CBA prin completarea formularului (link). 

 

Prelucrăm datele personale ale Dvs. cuprinse în solicitările și informările dumneavoastră către noi și datele prepușilor și terților cuprinse în înscrisurile pe care ni le aduceți la cunoștință, pentru: 
 

 • realizarea interesului dumneavoastră legitim de a beneficia de asistență juridică și reprezentare avocațială; 

 • realizarea interesului public de realizare a serviciilor avocațiale și scopurilor legitime ale avocatului. 

 • Aceste date vor fi păstrate pe durata executării contractului dintre client și CBA. 

 
 

Prelucrăm datele personale ale Dvs. – în calitatea Dvs. de partener contractual de business al CBA / reprezentant legal, convenţional sau persoană de contact (salariat sau colaborator) al unui astfel de partener - cuprinse în contractul încheiat cu CBA: e.g. numele și prenumele, domiciliul și codul numeric personal, adresă de corespondenţă, adresa e-mail, nr. telefon/fax, poziţia/funcţia (pentru reprezentantul partenerului contractual de business), sau orice alte date furnizate către CBA fie în mod direct de Dvs., fie de partenerul contractual de business pe care îl reprezentaţi, pentru: 

 • asigurarea derulării acestui contract de business încheiat cu CBA, 

 • Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor profesionale avocațiale. 

 • Temeiul prelucării fiind contractul încheiat cu CBA – în cazul partenerului contractual de business al CBA  

 • Temeiul prelucrării fiind interesul legitim al CBA în derularea în bune condiţii ale relaţiilor contractuale – în cazul reprezentanţilor legali, convenţionali sau persoanelor de contact (salariat sau colaborator) ai partenerilor contractuali de business 

 

Prelucrăm datele personale ale Dvs. – în calitatea Dvs. de partener contractual de business al CBA / reprezentant legal, convenţional sau persoană de contact (salariat sau colaborator) al unui astfel de partener - cuprinse în contractul încheiat cu CBA: e.g. numele și prenumele, domiciliul și codul numeric personal, adresă de corespondenţă, adresa e-mail, nr. telefon/fax, poziţia/funcţia (pentru reprezentantul partenerului contractual de business), sau orice alte date furnizate către CBA fie în mod direct de Dvs., fie de partenerul contractual de business pe care îl reprezentaţi, pentru: 

 • comunicarea cu Dvs. în orice aspect în legătură cu buna derulare a relaţiei contractuale cu partenerul de business al CBA; 

 • Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor profesionale avocațiale. 

 • Temeiul prelucării fiind contractul încheiat cu CBA – în cazul partenerului contractual de business al CBA  

 • Temeiul prelucrării fiind interesul legitim al CBA în derularea în bune condiţii ale relaţiilor contractuale – în cazul reprezentanţilor legali, convenţionali sau persoanelor de contact (salariat sau colaborator) ai partenerilor contractuali de business 
   

 • îndeplinirea obligațiilor instituite de lege în sarcina structurii profesionale, inclusiv obligaţii fiscale;  
   

 • Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor profesionale avocațiale. 

 • Temeiul prelucării fiind obligaţia legală – atât în cazul în cazul partenerului contractual de business al CBA, cât şi pentru reprezentanţii legali, convenţionali sau persoanelor de contact (salariat sau colaborator) ai partenerilor contractuali de business ai CBA 

Prelucrăm datele personale ale Dvs. – în calitatea Dvs. de potenţial salariat / potenţial colaborator / potenţial conlucrator e.g. numele și prenumele, domiciliul, adresă de corespondenţă, adresa e-mail, nr. telefon/fax, date referitoare la educaţie, pregatire şi calificare profesională, preferinţe, calitaţi personale orice alte date cu caracter personal pe care Dvs. înţelegeţi să le furnizaţi în mod direct şi liber ales către CBA pe calea unui CV transmis prin orice mijloc (prin aplicare direct pe site www.cunescu.ro sau la adresele de email relevate in acesta) pentru:  

 • evaluarea şi posibilitatea ocupării unui loc vacant în cadrul structurii profesionale CBA 

 • Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor profesionale avocațiale. 

 • Temeiul prelucării fiind incheierea şi derularea unui contract specific poziţiei/funcţiei în cadrul structurii profesionale CBA  

 

 
 
Prelucrăm datele personale ale Dvs. – în calitatea Dvs. de stagiar/practicant în cadrul structurii profesionale CBA cuprinse în contractul încheiat cu CBA: e.g. numele și prenumele, domiciliul, codul numeric personal, adresă de corespondenţă, adresa e-mail, nr. telefon/fax sau orice alte date furnizate către CBA în mod direct de Dvs. sau de entitatea (după caz) care va recomandă, pentru: 

 • asigurarea şi menţinerea unei securităţi adecvate a structurii profesionale CBA în care se desfăşoară activitatea, asigurarea şi menţinerea confidenţialităţii în cadrul profesional CBA, inclusiv protejarea tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal 

 • Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor profesionale avocațiale. 

 • Temeiul prelucării fiind contractul încheiat cu CBA 

Dorim să vă aducem la cunoştinţă că pentru oricare şi toate prelucrările de date cu caracter personal evidenţiate în prezenta politica, cu referire la datele care sunt furnizate fie de Dvs. direct către CBA sau de un terţ pe care îl reprezentaţi sau o entitate care vă reprezintă, necesare CBA pentru ducerea la îndeplinire a oricărora dintre activităţile specifice şi în lipsa cărora acestea activităţi nu pot fi îndeplinite: 

 • Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile 

 • Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la Dvs..  

 • Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate.  

 • Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat. 

 • Respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional.  

 • Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor Dvs. sau pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale CBA.  

Precizăm aici că dezvăluirea datelor Dvs. cu caracter personal poate fi efectuată în aceste scopuri, către: alţi colaboratori sau conlucratori ai CBA – fie avocaţi colaboratori în cadrul structurii CBA sau organizaţi în alte forme ale profesiei, dar colaborând cu CBA în conformitate cu dispoziţiile legale şi statutare; fie specialişti din diferite domenii, consultanţi, experţi; instanţe judecătoreşti sau arbitrale, autorităţi publice sau alte entităţi în legătură cu activitatea specifică cu care CBA a fost investită de către Dvs.; alte entităţi în legătură cu organizarea şi funcţionarea structurii CBA (parteneri contractuali de business ai CBA cum ar fi furnizorii de servicii de asigurare profesională, cloud, telefonice etc.)  

 • Confidențialitatea este pentru noi nu doar o obligație profesională a avocatului, ci și o valoare esențială. 

 • Păstrăm datele cu caracter personal pe întreaga durată a contractului încheiat cu CBA, dar şi ulterior în conformitate cu politica CBA şi obligaţiilor legale, după caz. Însă implementăm măsuri organizatorice şi tehnice care să ne permită să revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale de către avocat. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse. 

Drepturile dvs. specifice în calitate de persoană vizată în contextul prelucrărilor desfășurate de structura profesională CBA  

 
 

Dorim să vă informăm că dvs. în calitate de persoană vizată beneficiaţi de următoarele drepturi specifice în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal, drepturi care pot fi exercitate în măsura în care nu aduc atingere drepturilor și libertăților altora:  
 

 • Dreptul de acces la date; 

 • Dreptul la rectificarea datelor; 

 • Dreptul la ștergerea datelor; 

 • Dreptul la restricționarea prelucrării; 

 • Dreptul la portabilitatea datelor; 

 • Dreptul de opoziție la prelucrarea datelor;  

 • Dreptul de a nu fi supus unor decizi automatizate, inclusiv profilarea; și 

 • Dreptul la notificarea destinatarilor privind rectificarea, ștergerea ori restricționarea datelor cu caracter personal. 

 

Cu alte cuvinte, cu privire la datele Dvs. cu caracter personal furnizate CBA în oricare dintre modalităţile menţionate în prezenta politică, Dvs. beneficiați de dreptul de acces, intervenție asupra acestora, rectificare și portare a acestora, aveţi dreptul să limitați prelucrarea realizată de CBA și chiar să solicitați ștergerea datelor. De asemenea, vă reamintim aici că în orice moment ulterior exprimării de către Dvs. a acordului pentru a rămâne în contact cu CBA privind comunicarea de către CBA a oricăror aspecte relevante informări cu tematică juridică (e.g newsletter, informatii juridice actualizate, noutati legislative, cursuri, conferinte, seminarii) veţi putea exprima noile preferinţe sau înceta comunicarea, prin simpla accesare a opţiunii dezabonez din comunicările primite din partea CBA. 

 

Dorim să vă confirmăm şi să vă asigurăm de întreg sprijinul CBA în exercitare de către Dvs. a oricărora dintre drepturile sus menţionate 
 

În acest sens cererea Dvs. poate fi adresată operatorului CBA:  

 

S.C.A. CUNESCU, BALACIU & ASOCIAŢII  

 • la adresa poştală Bucureşti, Calea Şerban Vodă nr. 133, CENTER BUSINESS PARK Clădirea B, etaj 1, sector 4, cod poştal 040205; sau 

 • la adresa electronică gdpr@cunescu.ro  

 

Prezenta politică este actualizată la data de 21.05.2018 şi precizăm că aceasta va continua să fie actualizată permanent într-un proces continuu de asigurare a conformării şi transparenţei cu privire la datele Dvs. cu caracter personal.